Badanie gruntu

 

Celem badania gruntów jest określenie ich właściwości geotechnicznych i umożliwienie prawidłowego zaprojektowania posadowienia obiektu budowlanego.

 

Wyróżniamy kilka rodzajów badań gruntów:

 

 • makroskopowe (in situ):

  • określenie rodzaju gruntu (spoisty czy niespoisty) za pomocą prób:

   • wałeczkowania,

   • rozcierania,

   • rozmakania.

  • wstępna ocena wilgotności gruntu:

   • suchy - nie zawilgaca bibuły;

   • wilgotny - zawilgaca bibułę;

   • mokry - po ściśnięciu wydziela wodę;

   • nawodniony - woda wycieka samoistnie.

  • wizualne określenie barwy gruntu w stanie wilgotności naturalnej;

  • oznaczenie zawartości CaCO3 za pomocą kwasu solnego.

 • laboratoryjne - dla określenia:

  • właściwości szkieletu gruntowego,

  • porowatości,

  • wilgotności,

  • składu granulometrycznego i mineralogicznego,

  • zawartości części organicznych,

 • rozpoznanie podłoża budowlanego za pomocą odkrywek, sondowanie (wbijanie sondy wraz z określeniem oporu gruntu) lub otworów badawczych dla potrzeb profilowania.

  Dla potrzeb oceny geologicznej gruntu pod budowę oczyszczalni wykonujemy odwierty lub test perkolacyjny gruntu w miejscu planowanych drenaży.

  Test perkolacyjny gruntu można wykonać we własnym zakresie i wstępnie ocenić przekrój geologiczny gruntu.

 

ZASADA PRZEPROWADZANIA TESTU: 

 

Wykonać wykop na głebokość ok. 60-90 cm a na dnie otwór o wymiarach 30cm x 30 cm i głębokości 15 cm, na projektowanej rzędnej spodu złoża żwirowego zalać otwór 10 l wody celem nawilżenia gruntu. Po nawilżeniu gruntu wlać do otworu 12,5 l wody i zmierzyć czas wsiąkania wyrażony w minutach. Określić rodzaj gruntu oraz jego dopuszczalne obciążenie hydrauliczne QMAX

 

Rodzaje drenażu:

 

 

 

1. Czas wsiąkania < 20 min – drenaż z warstwą podtrzymującą (zwykły, panele, tunele)

 

2.  Czas wsiąkania  20- 60 min – drenaż rozsączający (zwykły, panele, tunele)

 

3.  Czas wsiąkania 60 - 160 min – wydłużony drenaż z warstwą wspomagającą (zwykły, tunele)

 

4.  Czas wsiąkania  >160 min    – filtr piaskowy, złoże biologiczne lub osad czynny lub nasyp (tunele z wymiana gruntu i przepompownią)