Oczyszczalnia ścieków EnviroSafe

 

EnviroSafe od 40 do 350 osób

 

 

Osiedlowe oczyszczalnie ścieków

 

Podwyższone standardy ochrony środowiska, bardziej rygorystyczne kontrole, nowe wytyczne europejskie i nowe przepisy budowlane kładą, większy niż kiedykolwiek, nacisk na instalację, odpowiedniej pod względem parametrów, oczyszczalni ścieków.

 

Zapotrzebowanie na bardziej elastyczne urządzenie doprowadziło do stworzenia EnviroSafe - całkowicie nowego typoszeregu oczyszczalni ścieków, które charakteryzują się wysoka wydajnością.

 

Wykorzystując ponad 40 lat doświadczenia w technologii oczyszczania ścieków, stworzyliśmy oczyszczalnię EnviroSafe:

 

 • opcje wysokiej i średniej wydajności dla każdej jakości ścieków doprowadzanych i ścieków oczyszczonych,
 • możliwość dostosowania do specyficznych wymogów, włączając „zawartość azotu ogólnego”,
 • niewielki spadek ciśnienia,
 • minimalna powierzchnia zabudowy,
 • jednoczęściowy zbiornik pozwalający na tanią i szybką instalację,
 • różne głębokości dopływu,
 • minimalny wizualny wpływ na otoczenie (instalacja pod ziemią),
 • niskie koszty eksploatacji,
 • możliwość instalacji w obszarach o dużym natężeniu ruchu (w zależności od obciążenia),
 • zgodna z normą PN-EN 12566-3+A1:2009,
 • nie wymaga konserwacji,
 • zabezpieczona alarmem.

 

Proces oczyszczania

 

Oczyszczalnie ścieków EnviroSafe wykorzystują połączenie procesów tlenowych w złożu fluidyzacyjnym. System ten działa jako połączenie zaawansowanego systemeu dyfuzorów powietrza i zawieszonego złoża ruchomego w celu zapewnienia optymalnego poziomu oczyszczania.

 

Proces ten odbywa się w 3 odrębnych etapach:

 

1. Osadnik wstępny
Jest to początkowy etap oczyszczania, który polega na zatrzymaniu gruboziarnistych elementów stałych (osad) obecnych w ściekach surowych do późniejszego ich stopniowego rozkładu. Oczyszczalnie EnviroSafe posiadają osadnik podzielony na dwie komory dla podwyższenia efektywności oczyszczania, w połączeniu z równomiernym przepływem ścieków przez urządzenie.

 

2. Oczyszczanie biologiczne
W tej strefie ma miejsce znaczna redukcja BZT, która zachodzi dzięki usuwaniu zanieczyszczeń organicznych poprzez oddziaływanie mikroorganizmów na ścieki w obecności tlenu. Doprowadzenie tlenu następuje dzięki wysokowydajnym dyfuzorom powietrza, które tłoczą tlen w kierunku złóż biologicznych i płynnych ścieków. Oczyszczalnie EnviroSafe stosowane w instalacjach o standardowej wydajności, wykorzystują dwie komory napowietrzania. W zastosowaniach, gdzie obowiązują zaostrzone normy dla oczyszczanych ścieków, wykorzystywane są modele HEQ z trzecią strefą beztlenową.

 

3. Osadnik wtórny
Naturalnym produktem ubocznym biologicznego oczyszczania ścieków jest osad, który pozostaje w osadniku do dalszego oczyszczania. Oczyszczone ścieki są odprowadzane poza urządzenie przez króciec odpływowy.

 

Redukcję azotu ogólnego można osiągnąć w modelach HEQ (prosimy o kontakt z naszym biurem w celu uzyskania informacji dotyczącej konkretnej instalacji).

 

Sterowanie przepływem

 

Oczyszczalnie EnviroSafe posiadają system sterowania przepływem, który stabilizuje zmienne natężenie dopływających ścieków i minimalizuje jego oddziaływanie na procesy zachodzące w osadniku wtórnym. Taka kontrola zapewnia, że oczyszczone ścieki zawsze zachowują niezmiennie wysoką jakość.

 

Opcje:

 

 • możliwość skonfigurowania średniej (MEQ) i wysokiej (HEQ) jakości oczyszczonych ścieków,
 • wybór głębokości dopływu (od 0,5 do 2,0 m),
 • dmuchawy główne i rezerwowe (zgodnie z wymogami),
 • systemy alarmowe,
 • studzienki do poboru próbek,
 • pompownie,
 • przedłużenia rur wznoszących (maks. 2m do standardowej głębokości dopływu).

 

Panel sterowania EnviroSafe:

 

 • wodoodporny (poziom ochrony IP66) może być montowany na zewnątrz,
 • w pełni zaprogramowane sterowanie z alarmem / raportem usterek,
 • ponowny automatyczny rozruch po awarii zasilania,
 • zintegrowana kontrola poziomu,
 • alarm świetlny i dźwiękowy.

 

Serwis i konserwacja

 

Poszczególne komory oczyszczalni EnviroSafe posiadają duże włazy, umożliwiające szybki i łatwy dostęp podczas serwisowania. Prostą obsługę zapewnia również system zarządzania przepływem, dzięki któremu nie ma potrzeby opróżniania biostref, tak jak to ma miejsce w przypadku innych oczyszczalni. Dzięki temu nie dochodzi do obniżenia wydajności oczyszczalni podczas okresowych prac konserwacyjnych. W rezultacie biostrefy, natychmiast po dokonanym przeglądzie, wznawiają działanie, gdy tylko poziom ścieków w nich zostanie przywrócony.

 

Wsparcie ekspertów

 

Odprowadzanie ścieków o wysokiej jakości oczyszczenia wymaga starannej oceny różnych parametrów wpływających na każdy proces. Stosunkowo niewielkie zmiany mogą doprowadzić do pogorszenia jednego lub kilku wymaganych parametrów ścieków.

 

Zespół ekpertów technicznych w zakresie produktów Kingspan Klargester ocenia wymogi każdej lokalizacji i dostosowuje parametry techniczne urządzeń w celu spełnienia tych wymogów.

 

Dobór wielkości oczyszczalni jest dokonywany nie tylko w oparciu o obecne zapotrzebowanie. Brane są również pod uwagę potencjalne przyszłe obciążenia oczyszczalni, w celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych i przyszłych potrzeb właściciela urządzenia.