Oczyszczalnie dla hoteli, pensjonatów, szkół Kingspan BioDisc

 

Oczyszczalnia dla hoteli, szkół, pensjonatów, firm, agroturystyki

Oczyszczalnie o dużych wydajnościach do 800 RLM (osób), nietypowym charakterze pracy - nierównomierne zrzuty

 

W niektórych zastosowaniach komercyjnych, takich jak bary, kluby, hotele i zakłady przemysłowe,
proces oczyszczania ścieków jest poddawany zwiększonym obciążeniom.
Zanieczyszczenia stanowiące mieszankę detergentów, środków czyszczących i chemikaliów, 
wymagają większych zdolności oczyszczania, niż w budynkach mieszkalnych. 
W takich przypadkach firma Kingspan Environmental proponuje najlepsze sposoby oczyszczania,
 a urządzenia BioDisc® mogą sprostać Państwa wymaganiom pod względem wydajności i ekonomiczności. 

Oczyszczalnia ścieków dla hotelu Kingspan BioDisc® BE-BN

 

Opis procesu zachodzącego w oczyszczalni

1. Osadnik wstępny: ścieki są doprowadzane do komory głównej. Ciężkie cząstki stałe, 
również niebiodegradowalne, osadzają się i łączą, tworząc muł, który powinien być okresowo usuwany.
Woda zawierająca jeszcze fazę stałą dostaje się do położonej wyżej
 
2. Komora pierwszej biostrefy: tarcze znajdujące się w tej strefie obracają się z prędkością dwóch
obrotów na minutę, umożliwiając absorpcję tlenu do tworzącej się biopowłoki z naturalnie występujących
bakterii przywierających do tarcz. Dzięki zastosowaniu tarcz powstała wysokowydajna strefa wstępnego 
oczyszczania.
 
3. System czerpakowy: przepływ cieczy jest kontrolowany przez system czerpaków zamontowany na wale,
a wstępnie ustalona ilość częściowo oczyszczonych ścieków jest przekazywana do drugiej strefy dysków.
Doprowadzane ścieki, przekraczające pojemność systemu czerpakowego, pozostają w osadniku wstępnym,
dzięki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest równowaga hydrauliczna. Strefa 1 i 2 posiada zrównoważoną
pojemność równą około 25% zaprojektowanego przepływu oczyszczalni i to dzięki tej funkcjonalności 
oczyszczalnia może w przypadku awarii zasilania odbierać ścieki przez 6 godzin. Zgodnie z najnowszymi 
przepisami budowlanymi cecha ta jest obecnie wymagana.
 
4. Druga strefa dysków: ścieki doprowadzane do tej sekcji są poddawane działaniu drugiej, 
odseparowanej grupy dysków, na powierzchni których narastają kolejne warstwy bakterii. 
Chronione przed dużą zmiennością przepływu i szkodliwymi zanieczyszczeniami bakterie, skutecznie 
wykorzystują składniki ścieków jako źródło pożywienia. Ruch obrotowy dysków wytwarza delikatne ścieżki 
przepływu w obydwu strefach, które przenoszą ścieki w obrębie strefy. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie 
z dysków obumarłych bakterii lub ich nadmiaru, tworząc tym samym przestrzeń do rozwoju nowych bakterii. 
Główną zaletą oczyszczalni BioDisc® jest to, że cała powierzchnia jest stale regenerowana przez rozwój 
nowych bioorganizmów, a wszystkie obumarłe bakterie, wypłukiwane do osadnika wtórnego, są stale 
uzupełniane. Często w przypadku zanurzonych lub stałych systemów oczyszczania zdarza się, że strefy 
biologiczne są zatykane przez nadmierną ilość lub obumarłe organizmy biologiczne, które hamują 
oczyszczanie i wymuszają przeprowadzenie kosztownych konserwacji.
 
5. Osadnik wtórny: prawie całkowicie oczyszczone ścieki są przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika 
wtórnego. Osadnik wtórny jest wyposażony w pompę zwrotną osadów, która przepompowuje materiał z dna 
zbiornika do osadnika wstępnego. Zwiększa to wydajność procesu oczyszczania przez ochronę wylotu i powrót 
rozcieńczonej oraz aktywnej biomasy do głównego zbiornika. Funkcja ta możne zostać zmienio na w przypadku 
sezonowych wahań przepływu. Ścieki wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię 
przez rurę wylotową.
 

Zalety procesu:

- opatentowany system czerpakowy marki Klargester (KEPFM),
- proces oczyszczania nie musi być podtrzymywany, proste układy mechaniczne,
- samogenerujący się proces bakteriologiczny,
- system czerpakowy zapewniający zdolność oczyszczalni do zmiany wydajności,
- zgodność z normą PN EN 12566-3 (tylko urządzenia BioDisc® BE-BF),
  i przepisami budowlanymi,
- pompa zwrotna osadu w osadniku wtórnym zwiększająca wydajność,
i jednocześnie przeciwdziałająca sezonowym wahaniom przepływu,
- nie wydziela przykrych zapachów,
- cicha praca.
 

 

Zdjęcia z budowy oczyszczalni dla hotelu

 

 

 

 

Film ukazujący działanie oczyszczalni