Badanie gruntu

 

Celem badania gruntów jest określenie ich właściwości geotechnicznych i umożliwienie prawidłowego zaprojektowania posadowienia obiektu budowlanego.

 

Wyróżniamy kilka rodzajów badań gruntów:

 

 • makroskopowe (in situ):

  • określenie rodzaju gruntu (spoisty czy niespoisty) za pomocą prób:

   • wałeczkowania,

   • rozcierania,

   • rozmakania.

  • wstępna ocena wilgotności gruntu:

   • suchy - nie zawilgaca bibuły;

   • wilgotny - zawilgaca bibułę;

   • mokry - po ściśnięciu wydziela wodę;

   • nawodniony - woda wycieka samoistnie.

  • wizualne określenie barwy gruntu w stanie wilgotności naturalnej;

  • oznaczenie zawartości CaCO3 za pomocą kwasu solnego.

 • laboratoryjne - dla określenia:

  • właściwości szkieletu gruntowego,

  • porowatości,

  • wilgotności,

  • składu granulometrycznego i mineralogicznego,

  • zawartości części organicznych,

 • rozpoznanie podłoża budowlanego za pomocą odkrywek, sondowanie (wbijanie sondy wraz z określeniem oporu gruntu) lub otworów badawczych dla potrzeb profilowania.

  Dla potrzeb oceny geologicznej gruntu pod budowę oczyszczalni wykonujemy odwierty lub test perkolacyjny gruntu w miejscu planowanych drenaży.

  Test perkolacyjny gruntu można wykonać we własnym zakresie i wstępnie ocenić przekrój geologiczny gruntu.

 

ZASADA PRZEPROWADZANIA TESTU: 

 

Wykonać wykop na głebokość ok. 60-90 cm a na dnie otwór o wymiarach 30cm x 30 cm i głębokości 15 cm, na projektowanej rzędnej spodu złoża żwirowego zalać otwór 10 l wody celem nawilżenia gruntu. Po nawilżeniu gruntu wlać do otworu 12,5 l wody i zmierzyć czas wsiąkania wyrażony w minutach. Określić rodzaj gruntu oraz jego dopuszczalne obciążenie hydrauliczne QMAX

 

Rodzaje drenażu:

 

 

 

1. Czas wsiąkania < 20 min – drenaż z warstwą podtrzymującą (zwykły, panele, tunele)

 

2.  Czas wsiąkania  20- 60 min – drenaż rozsączający (zwykły, panele, tunele)

 

3.  Czas wsiąkania 60 - 160 min – wydłużony drenaż z warstwą wspomagającą (zwykły, tunele)

 

4.  Czas wsiąkania  >160 min    – filtr piaskowy, złoże biologiczne lub osad czynny lub nasyp (tunele z wymiana gruntu i przepompownią)

 

 

 

 

Formalności

FORMALNOŚCI KROK PO KROKU

Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie z art. 29, ust. 1, pkt 3 Prawa budowlanego, nie wymaga pozwolenia na budowę, w przypadku gdy dobowa przepustowość nie przekracza 7,5 m3/d. Ponadto w myśl Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  inwestycja ta nie wymaga otrzymania decyzji o ustaleniu warunków  zabudowy i zagospodarowania terenu. Budowa  przydomowej oczyszczalni ścieków, w przypadku  odprowadzenia oczyszczonych ścieków bytowych do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej 5 m3/d na gruncie stanowiącym naszą własność, nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

 

1. Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni

Mimo, że w  myśl Prawa wodnego w warunkach zwykłego korzystania z wód  przydomowe oczyszczalnie nie wymagają pozwolenia na budowę, jednak z uwagi na fakt, że zaliczane są do urządzeń mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, w związku  z czym wymagają zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska.  Zgłoszenia należy dokonać przynajmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem użytkowania oczyszczalni. Przyjęcia zgłoszenia może dokonać wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Wymagane dokumenty:

- Wniosek - zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód

- mapka sytuacyjno-wysokościową z naniesioną lokalizacją oczyszczalni,

-  certyfikat spełnienia norm jakości odprowadzanych ścieków otrzymywany od producenta oczyszczalni ścieków.

 

W ciągu 30 dni organ przyjmujący zgłoszenie może w formie decyzji wnieść wymagania dotyczące eksploatacji oczyszczalni. Naruszenie warunków decyzji określające wymagania odnośnie eksploatacji danej oczyszczalni wójt, burmistrz lub prezydent miasta może w drodze decyzji wstrzymać jej użytkowanie.  Ponadto w przypadku gdy eksploatacja oczyszczalni nie zostanie zgłoszona, organ ma prawo nałożyć na eksploatującego karę grzywny.

2. Zgłoszenie budowlane

Mimo, że  budowa oczyszczalni o przepustowości do 7,5 m3/d nie wymaga pozwolenia na budowę, to należy zgodnie z Prawem budowlanym, zgłosić ten fakt przynajmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych w administracji budowlanej – Wydział Architektury i Budownictwa  Starostwa Powiatowego.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć:

a)     druk zgłoszenia budowy

b)     oświadczenie o prawie własności do działki

c)     dokumentację techniczną oczyszczalni

d)     mapkę sytuacyjno-wysokościową z wrysowaną instalacją

 

a)      Mapka sytuacyjno-wysokościowa

Mapkę należy wybrać z Wydziału Geodezji w Starostwie (za odpowiednią opłatą). Następnie należy własnoręcznie, poprawnie technicznie nakreślić podłączenie rury od domu do oczyszczalni oraz dalej do studni chłonnej bądź miejsca zrzutu oczyszczanych ścieków poza granicę działki. Należy również zaznaczyć odległości oczyszczalni i miejsca zrzutu wody oczyszczanej od:

- granicy działki, wymagana min. 2 m,

- okien pomieszczeń użytkowych budynku, powinna wynosić min. 5 m (w szczególności budynków sąsiadujących),

- studni z wodą pitną do osadnika lub oczyszczalni biologicznej powinna wynosić 15 m,

- odległość studni z wodą pitną od miejsca wprowadzenia ścieków oczyszczonych do gruntu (drenażu lub studni chłonnej) powinna wynosić 30 m.

b)      Druk zgłoszenia budowy – można go pobrać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa

c)      Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane- pobieramy je z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa  należy go  poprawnie wypełnić (w tym celu potrzebne będą numery działek z ksiąg wieczystych I nr księgi wieczystej).

d)      Dokumentacja techniczna oczyszczalni- otrzymują ją Państwo od naszej firmy lub można pobrać ze strony wybranego producenta np. http://www.sotralentz.pl/dokumenty/materialy-projektowe.html

 

Po złożeniu dokumentów Starostwo po terminie 30 dni (czasami wcześniej) może wydać zaświadczenie o braku sprzeciwu lub nie wystawiać żadnych dokumentów i wówczas po tym terminie traktowane jest jako  zgoda do wykonania oczyszczalni. Po wybudowaniu oczyszczalni należy zgłosić ją do eksploatacji w Urzędzie Gminy lub innym właściwym w danym miejscu zamieszkania urzędzie.

Jaką oczyszczalnię wybrać?

 

Jaką oczyszczalnię wybrać?

  

Dla budowy oczyszczalni najlepsze są działki o gruncie przepuszczalnym, gdzie wody gruntowe znajdują się poniżej 2 m od poziomu terenu.
Są to najlepsze warunki do budowy taniej i wygodnej w użytkowaniu oczyszczalni z dodatkowym drenażem rozsączającym. W przypadku domu dla 4 osobowej rodziny, taka oczyszczalnia będzie zajmowała powierzchnię około 60 m2. Niestety, mimo schowanych pod powierzchnią ziemi drenów takie rozwiązaniu dość mocno ogranicza nam możliwość zagospodarowania działki (drzewa, krzewy). 

 

Nowszym rozwiązaniem oczyszczalni drenażowej są oczyszczalnie tunelowe czy pakietowe pozwalające na ograniczenie wielkości zabudowy na działce. Niestety wobec wszechobecnej szczególnie wśród handlowców lub drobnych instalatorów opinii nie są cudownym rozwiązaniem. W przypadku pakietów rozsączających możemy je stosować tylko w gruntach żwirowych b. dobrze przepuszczalnych a oczyszczalnie tunelowe muszą mieć określoną długość  np.  tunele GRAF min 10 m - 9-10 szt.  (nie 4,4 m - 4 tunele - powszechnie stosowane) lub min 20 m -16-20 szt. tunele IFILTRATOR.  

W przypadku małych działek, na których warunki gruntowo-wodne są niekorzystne, odpowiednim rozwiązaniem będą oczyszczalnie ze złożem biologicznym lub sekwencyjne. W tego typu oczyszczalniach konieczne jest podłączenie instalacji elektrycznej, niezbędnej do zasilania pomp oraz napowietrzaczy.  

Kolejnym sposobem na przydomową oczyszczalnie, są oczyszczalnie roślinne. W nich główną role odgrywa złoże biologiczne w postaci systemów korzeniowych odpowiednio dobranych roślin. Jednak ich zastosowanie może być sprawne tylko przy regularnym dopływie ścieków, inaczej system jest zaburzony. Poza tym pełna sprawność takich oczyszczalni jest po ok. 3 latach.  

Dobór osadnika gnilnego przy oczyszczalniach drenażowych przyjmujemy 500 l na osobę ( 4 osoby - zbiornik 2000l) a wynika to ze wzoru 160l/osobę/doba i konieczność przetrzymania w osadniku 3 doby V= 3 doba x 160l/osoba/doba =480 l/osobę co w zaokrągleniu ~ 500l na osobę. Minimalna pojemność osadnika powinna być 2000l nawet dla 2 , 3 osób a standardowo dla 4. Przy większej ilości osób zasady są identyczne np. dla 10 osób potrzebujemy osadnika o minimalnej pojemności 4,8 -5 m3 ale można już zestawiać zbiorniki szeregowo np. 3 m3 i 2 m3 (łącznie 5 m3) pamiętając przy tym że zbiornik większy jest jako pierwszy. 

Natomiast przy wyborze oczyszczalni biologicznej należy się kierować (oczywiście poza standardowymi informacjami typu przepustowość - ilość osób) dodatkowymi cechami urządzeń i rodzajem użytej technologii oczyszczania. Nowoczesne oczyszczalnie często są  już hybrydami różnych technologii (złoża zraszanego i osadu czynnego lub osadu czynnego i złoża fluidalnego) i w chwili obecnej są najbardziej efektywne pod względem stabilności procesu oczyszczania. Oczywiście nie należy zapominać o starej technologii SBR, która pozwala w bardzo wysokim stopniu oczyszczać ścieki i jest najbardziej popularna w krajach zachodnich np. Niemcy - system Klaro EP lub Francja Actibloc. Dobór tego typu urządzeń należy bardzo starannie przeanalizować i najlepiej szukać urządzeń sprawdzonych i b.dobrej jakości (niekoniecznie drogich).

 

 Zanim jednak wybierzemy określony typ oczyszczalni musimy określić dodatkowe cechy urządzeń: 

 

 - jakie przeznaczenie będzie miała wybrana oczyszczalnia- rodzaj ścieków (np. socjalno-bytowe, poprodukcyjne)?

  - Ilość osób z niej korzystających? 

 - Wielkość działki jak i rodzaj gruntu (badanie gruntu) 

 - Poziom wody gruntowej w najwyższym jej punkcie (najlepiej na wiosnę po roztopach) 

  

Dobór oczyszczalni drenażowych w zależności od warunków gruntowych -oczyszczalnie drenażowe - zwykłe, pakietowe, tunelowe:

 

 - grunt piaszczysty dobrze przepuszczalny - wszystkie typy oczyszczalni 

 

 - grunt piaszczysty średnio przepuszczalny - wszystkie typy oczyszczalni z wydłużonym drenażem lub wymiana gruntu

 

 - grunt słabo przepuszczalny (glina) - dobór indywidualny - prosimy o kontakt w celu doboru technologii

 

 - wysoki poziom wody gruntowej - dodatkowo przepompownia ścieków oczyszczonych i drenaż na kopcu filtracyjnym  

 

Oczyszczalnie biologiczno-mechaniczne (potocznie nazywane biologiczne) można stosować w dowolnych warunkach gruntowych, jednakże zrzuty oczyszczonych ścieków w grunt podlegają tym samym zasadom co drenażowe. 

 

 W każdej chwili można się z nami skontaktować a my dobierzemy najbardziej właściwą oczyszczalnię, rodzaj technologii oczyszczania lub koncepcję utylizacji ścieków. Wizyta i doradztwo jest bezpłatne, ale wymaga wcześniejszej konsultacji czy dany teren jest w naszym zasięgu.

 Jak już udało się wybrać oczekiwaną oczyszczalnię pozostaje już tylko załatwienie wszystkich formalności i można budować !!!

 

 Formalności

 

 Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 

  

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie z art. 29, ust. 1, pkt 3 Prawa budowlanego, nie wymaga pozwolenia na budowę, w przypadku gdy dobowa przepustowość nie przekracza 7,5 m3/d. Ponadto w myśl Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  inwestycja ta nie wymaga otrzymania decyzji o ustaleniu warunków  zabudowy i zagospodarowania terenu. Budowa  przydomowej oczyszczalni ścieków, w przypadku  odprowadzenia oczyszczonych ścieków bytowych do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej 5 m3/d na gruncie stanowiącym naszą własność, nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

 

 1. Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni

 

 Mimo, że w  myśl Prawa wodnego w warunkach zwykłego korzystania z wód  przydomowe oczyszczalnie nie wymagają pozwolenia na budowę, jednak z uwagi na fakt, że zaliczane są do urządzeń mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, w związku  z czym wymagają zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska.  Zgłoszenia należy dokonać przynajmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem użytkowania oczyszczalni. Przyjęcia zgłoszenia może dokonać wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

 

Wymagane dokumenty:

 

- Wniosek - zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód

 - mapka sytuacyjno-wysokościową z naniesioną lokalizacją oczyszczalni,

 

-  certyfikat spełnienia norm jakości odprowadzanych ścieków otrzymywany od producenta oczyszczalni ścieków.

  

W ciągu 21 dni organ przyjmujący zgłoszenie może w formie decyzji wnieść wymagania dotyczące eksploatacji oczyszczalni. Naruszenie warunków decyzji określające wymagania odnośnie eksploatacji danej oczyszczalni wójt, burmistrz lub prezydent miasta może w drodze decyzji wstrzymać jej użytkowanie.  Ponadto w przypadku gdy eksploatacja oczyszczalni nie zostanie zgłoszona, organ ma prawo nałożyć na eksploatującego karę grzywny.

  

2. Zgłoszenie budowlane

  

Mimo, że  budowa oczyszczalni o przepustowości do 7,5 m3/d nie wymaga pozwolenia na budowę, to należy zgodnie z Prawem budowlanym, zgłosić ten fakt przynajmniej 21 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych w administracji budowlanej – Wydział Architektury i Budownictwa  Starostwa Powiatowego.

  

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 

 a)     druk zgłoszenia budowy

 

 b)     oświadczenie o prawie własności do działki

 

 c)     dokumentację techniczną oczyszczalni

 

 d)     mapkę sytuacyjno-wysokościową z wrysowaną instalacją

  

a)      Mapka sytuacyjno-wysokościowa 

 

Mapkę należy wybrać z Wydziału Geodezji w Starostwie (za odpowiednią opłatą). Następnie należy własnoręcznie, poprawnie technicznie nakreślić podłączenie rury od domu do oczyszczalni oraz dalej do studni chłonnej bądź miejsca zrzutu oczyszczanych ścieków poza granicę działki. Należy również zaznaczyć odległości oczyszczalni i miejsca zrzutu wody oczyszczanej od:

  

- granicy działki, wymagana min. 2 m, 

 - okien pomieszczeń użytkowych budynku, powinna wynosić min. 5 m (w szczególności budynków sąsiadujących),

 

 - studni z wodą pitną do osadnika lub oczyszczalni biologicznej powinna wynosić 15 m,

 

 - odległość studni z wodą pitną od miejsca wprowadzenia ścieków oczyszczonych do gruntu (drenażu lub studni chłonnej) powinna wynosić 30 m.

 

 b)      Druk zgłoszenia budowy – można go pobrać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa

 

 c)      Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane- pobieramy je z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa  należy go  poprawnie wypełnić (w tym celu potrzebne będą numery działek z ksiąg wieczystych I nr księgi wieczystej).

 

 d)      Dokumentacja techniczna oczyszczalni- otrzymują ją Państwo od naszej firmy lub można pobrać ze strony wybranego producenta np. http://www.sotralentz.pl/dokumenty/materialy-projektowe.html

 

 Po złożeniu dokumentów Starostwo po terminie 21 dni (czasami wcześniej) może wydać zaświadczenie o braku sprzeciwu lub nie wystawiać żadnych dokumentów i wówczas po tym terminie traktowane jest jako  zgoda do wykonania oczyszczalni. Po wybudowaniu oczyszczalni należy zgłosić ją do eksploatacji w Urzędzie Gminy lub innym właściwym w danym miejscu zamieszkania urzędzie.