Formalności

FORMALNOŚCI KROK PO KROKU

Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie z art. 29, ust. 1, pkt 3 Prawa budowlanego, nie wymaga pozwolenia na budowę, w przypadku gdy dobowa przepustowość nie przekracza 7,5 m3/d. Ponadto w myśl Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  inwestycja ta nie wymaga otrzymania decyzji o ustaleniu warunków  zabudowy i zagospodarowania terenu. Budowa  przydomowej oczyszczalni ścieków, w przypadku  odprowadzenia oczyszczonych ścieków bytowych do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej 5 m3/d na gruncie stanowiącym naszą własność, nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

 

1. Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni

Mimo, że w  myśl Prawa wodnego w warunkach zwykłego korzystania z wód  przydomowe oczyszczalnie nie wymagają pozwolenia na budowę, jednak z uwagi na fakt, że zaliczane są do urządzeń mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, w związku  z czym wymagają zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska.  Zgłoszenia należy dokonać przynajmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem użytkowania oczyszczalni. Przyjęcia zgłoszenia może dokonać wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Wymagane dokumenty:

- Wniosek - zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód

- mapka sytuacyjno-wysokościową z naniesioną lokalizacją oczyszczalni,

-  certyfikat spełnienia norm jakości odprowadzanych ścieków otrzymywany od producenta oczyszczalni ścieków.

 

W ciągu 30 dni organ przyjmujący zgłoszenie może w formie decyzji wnieść wymagania dotyczące eksploatacji oczyszczalni. Naruszenie warunków decyzji określające wymagania odnośnie eksploatacji danej oczyszczalni wójt, burmistrz lub prezydent miasta może w drodze decyzji wstrzymać jej użytkowanie.  Ponadto w przypadku gdy eksploatacja oczyszczalni nie zostanie zgłoszona, organ ma prawo nałożyć na eksploatującego karę grzywny.

2. Zgłoszenie budowlane

Mimo, że  budowa oczyszczalni o przepustowości do 7,5 m3/d nie wymaga pozwolenia na budowę, to należy zgodnie z Prawem budowlanym, zgłosić ten fakt przynajmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych w administracji budowlanej – Wydział Architektury i Budownictwa  Starostwa Powiatowego.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć:

a)     druk zgłoszenia budowy

b)     oświadczenie o prawie własności do działki

c)     dokumentację techniczną oczyszczalni

d)     mapkę sytuacyjno-wysokościową z wrysowaną instalacją

 

a)      Mapka sytuacyjno-wysokościowa

Mapkę należy wybrać z Wydziału Geodezji w Starostwie (za odpowiednią opłatą). Następnie należy własnoręcznie, poprawnie technicznie nakreślić podłączenie rury od domu do oczyszczalni oraz dalej do studni chłonnej bądź miejsca zrzutu oczyszczanych ścieków poza granicę działki. Należy również zaznaczyć odległości oczyszczalni i miejsca zrzutu wody oczyszczanej od:

- granicy działki, wymagana min. 2 m,

- okien pomieszczeń użytkowych budynku, powinna wynosić min. 5 m (w szczególności budynków sąsiadujących),

- studni z wodą pitną do osadnika lub oczyszczalni biologicznej powinna wynosić 15 m,

- odległość studni z wodą pitną od miejsca wprowadzenia ścieków oczyszczonych do gruntu (drenażu lub studni chłonnej) powinna wynosić 30 m.

b)      Druk zgłoszenia budowy – można go pobrać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa

c)      Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane- pobieramy je z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa  należy go  poprawnie wypełnić (w tym celu potrzebne będą numery działek z ksiąg wieczystych I nr księgi wieczystej).

d)      Dokumentacja techniczna oczyszczalni- otrzymują ją Państwo od naszej firmy lub można pobrać ze strony wybranego producenta np. http://www.sotralentz.pl/dokumenty/materialy-projektowe.html

 

Po złożeniu dokumentów Starostwo po terminie 30 dni (czasami wcześniej) może wydać zaświadczenie o braku sprzeciwu lub nie wystawiać żadnych dokumentów i wówczas po tym terminie traktowane jest jako  zgoda do wykonania oczyszczalni. Po wybudowaniu oczyszczalni należy zgłosić ją do eksploatacji w Urzędzie Gminy lub innym właściwym w danym miejscu zamieszkania urzędzie.